Stiftelsen Petersenska Hemmet


Brukspatron Fredrik Petersen

1803-1885

Historik


Den förmögne norskfödde brukspatronen Fredrik Petersen, född 1804, blev år 1858 svensk medborgare och flyttade till Sverige. Han lämnade hustru och barn i Norge, men yngsta dottern Dorotea flyttade på egen begäran till fadern i Sverige. Petersen ägde Robertsfors bruk i Västerbottens län och drev en egen rederirörelse i Stockholm.


År 1864 köpte Petersen egendomen Johannesdal i Huddinge socken och skänkte den till dottern Dorotea, som bodde där till sin död 1917. Petersen kände starkt rikedomens förpliktelser och var djupt religiös. Han hade i sitt hem i Stockholm tagit emot några flickor för uppfostran och umgåtts med tanken att skapa ett hem för flickor. Detta sattes i verket 1874 då de första flickorna togs emot på Johannesdal. Från 1874 till 1920 fanns på Johannesdal ett hem för flickor - en internatskola där det undervisades i vanliga skolämnen samt huslig utbildning. Dorotea blev hemmets föreståndarinna och ägnade hela sitt liv åt denna verksamhet.


Vid Doroteas död hade stiftelsen funnits i mer än 40 år. Under denna tid hade kraven på kvinnlig utbildning radikalt förändrats. Det var svårt att på en avlägset liggande lantgård ge den utbildning, som satte flickorna i stånd att försörja sig själva så som donatorn hade avsett. Att anställa lärare och driva gården var tungrott och dyrt. Man beslöt därför 1920 att upplösa hemmet.


År 1928 beslöt emellertid styrelsen att återupprätta en aktiv verksamhet. Det första reglementet där verksamheten varit bunden till Johannesdal upphävdes och stiftelsen fick tillstånd att återupptaga verksamheten i ett hem så beläget, att flickorna kunde gå i allmänt läroverk eller folkskola. Barnen skulle där få all omvårdnad ett gott hem kunde ge. Ett nytt reglemente stadfästes 1932. Man inköpte en villa på Djursholm och namnet ändrades till stiftelsen Petersenska hemmet.


1972 såldes villan och reglementet ändrades på så sätt att förutom att sörja för vård och uppfostran och utbildning åt kvinnliga studeranden genom att bereda dem inackordering på av stiftelsen bedrivet elevhem kan styrelsen befrämja sitt ändamål genom utdelning av utbildningsstipendier.


Utbildningsstipendier beslutas av styrelsen som utgörs av:

Nils Hedberg

Catharina Hellestam

Inge Telander

Kerstin Unger

Gerhard Winroth, ordförande

Johannesdals Gård, det första elevhemmet

Copyright 2015 Stiftelsen Petersenska Hemmet | Design Wijk